Investment management

Amvest is een investment manager van woningbeleggingen voor institutionele beleggers. Wij bieden onderscheidende woningbeleggingsproducten en maatwerkoplossingen. Wij beheren drie fondsen en diverse separate accounts. Met een lange termijn horizon en een hoge kwaliteit vastgoed in onze portefeuilles, werken wij aan een hoger financieel én maatschappelijk rendement.

BLIK OP DE TOEKOMST

Amvest heeft meer dan 20 jaar ervaring in het managen van woningportefeuilles. Met een focus op middeldure huurwoningen en zorgvastgoed. Wij kennen vanzelfsprekend de laatste marktontwikkelingen. Maar wij kijken verder dan dat. Wij streven naar optimaal rendement voor beleggers, huurders én voor de wereld. Daarom kijken we ver vooruit. We weten hoe we in de toekomst wonen. Wat huurders gelukkig maakt. Al onze ervaring, kennis en kunde gebruiken we om te beleggen met een langetermijnvisie. Continu sturen we op kwaliteit, performance en ESG-criteria. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Wij zetten in op duurzaamheid in brede zin.

rendement & ESG

Wij zijn ervan overtuigd dat onze beleggingsbeleid en portfoliobeheer met geïntegreerde ESG-aanpak een duurzaam rendement oplevert. Zowel financieel als niet-financieel rendement met een positieve impact voor zowel onze investeerders, onze huurders als ook de maatschappij.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”)

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het bedrijfsleven en de financiële sector. In 2018 heeft de Europese Commissie het ‘EU Actieplan voor Duurzame Financiering’ gepubliceerd. Hiermee wil de Europese Commissie een transitie naar een circulaire economie en meer transparantie over duurzaamheid bevorderen. Het plan bestaat uit nieuwe wetten en heeft gevolgen voor bestaande wetten. Als eerste is op 10 maart 2021 de SFDR in werking getreden. Deze Europese informatieverordening is van toepassing op financiële marktpartijen waaronder pensioenfondsen, banken en verzekeraars maar ook voor Amvest als beheerder van drie onder toezicht staande fondsen.

Op grond van de SFDR moet Amvest als beheerder aangeven hoe zij met duurzaamheid in haar investeringsbeslissingsbeleid en beloningsbeleid omgaat en wat de gevolgen hiervan zijn. Daarnaast bevat de verordening transparantievereisten op fondsniveau (zie verder onder “Amvest Residential Core Fund”, “De Utrechtse Fondsen Vastgoed C.V.” en “Amvest Living & Care Fund”).

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het investeringsbeslissingsbeleid

Op grond van de SFDR is de beheerder verplicht om aan te geven hoe duurzaamheidsrisico’s mee worden genomen in haar investeringsbeleggingsbeleid. Hierbij is een duurzaamheidsrisico gedefinieerd als een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance-gebied die, indien deze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Amvest heeft dit als volgt geïmplementeerd:

  • bij de aankoop van een nieuwbouwcomplex vormt het programma van eisen de (minimale) basis waar aan voldaan moet worden. Dit programma bevat onder andere minimale technische en duurzaamheidseisen die veelal strenger zijn dan het vigerende bouwbesluit. Dit waarborgt dat nieuwe beleggingen voldoen aan de meest recente eisen;
  • bij de aankoop van een bestaand complex maakt een uitvoerig en diepgaand onderzoek naar de kwaliteit en duurzaamheid van het complex onderdeel uit van het acquisitieproces. Indien het complex niet voldoet aan de gedefinieerde doelstellingen (bijvoorbeeld het niveau van het energielabel) en er geen rendabele mogelijkheid is om de het gebouw naar het gewenste niveau te krijgen, dan wordt er in principe niet aangekocht. De huidige portefeuilles van de fondsen onder beheer hebben vrijwel allemaal een A-energielabel waarmee de lat hoog ligt;
  • als het bestaande beleggingen betreft, dan wordt er op basis van een jaarlijkse objectanalyse en beschikbare data bepaald welke complexen in aanmerking komen voor een investering (bijvoorbeeld zonnepanelen of een renovatie ) dan wel een desinvestering (verkoop complex). Het verder verduurzamen van de portefeuilles geldt als uitgangspunt en investeringsbeslissingen zullen hierop afgestemd zijn.

De beschreven maatregelen (programma van eisen, onderzoek, objectanalyse) waarborgen dat duurzaamheidsrisico’s, met name op ecologisch gebied, bij investeringsbeslissingen meegewogen worden met als doel deze zoveel mogelijk te voorkomen.

Rekening houden met negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren

Beleggingen in vastgoed kunnen een negatief effect op duurzaamheidsfactoren hebben (milieu-, sociale en governance-factoren). Zo kunnen beleggingen in woningen die niet energiezuinig zijn bijvoorbeeld een negatieve invloed op het klimaat hebben. Amvest houdt bij het nemen van investeringsbeslissingen daarom voor zover mogelijk rekening met zulke negatieve effecten. Bij het selecteren, beheren en verkopen van complexen gaan we na of onze beslissing een negatief effect heeft op duurzaamheidsfactoren.

Als het gaat om het aankopen van complexen, dan voorziet het acquisitiebeleid in een aantal criteria waar acquisities aan moeten voldoen. Onderdeel van deze criteria is dat acquisities in lijn moeten liggen met de duurzaamheidsambitie van Amvest als beheerder en de gedefinieerde doelstellingen op fondsniveau. Uitgangspunt is dat acquisities leiden tot verduurzaming van de portefeuilles. Samen met het programma van eisen wordt gewaarborgd dat negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren bij de investeringsbeslissing worden meegewogen.

Aan de basis van een investeringsbesluit ligt een investeringsvoorstel. Amvest als beheerder bespreekt een investeringsvoorstel eerst uitvoerig in verschillende gremia alvorens een besluit te nemen. In dit besluitvormingsproces wordt uitgebreid ingegaan op de beoogde acquisitie in relatie tot de vooraf gestelde criteria zoals vastgelegd in de fondsvoorwaarden en portfolioplannen van de drie fondsen. Hierbij worden ook vooraf gedefinieerde risico’s (waaronder het ‘klimaatrisico’) uit het riskmanagement framework nagelopen. Deze vergelijking wordt in het investeringsvoorstel expliciet vastgelegd en in de verschillende gremia bediscussieerd. Ieder fonds heeft zijn eigen kaders en governance-organen.

Indien blijkt dat een bestaande belegging mogelijk een ongunstig effect heeft op duurzaamheidsfactoren, zal onder andere op basis van een objectanalyse en beschikbare data na worden gegaan hoe groot de kans is dat dit ongunstige effect zich voordoet en hoe ernstig de impact is. Op basis van deze analyse kan Amvest als beheerder de afweging maken om deze belegging te moderniseren totdat deze weer voldoet, dan wel te verkopen.

Op dit moment ziet Amvest het energiegebruik en -verbruik van haar beleggingen als het belangrijkste thema in relatie tot duurzaamheidsfactoren.

Integratie van duurzaamheid in het beloningsbeleid

Op grond van de SFDR moet het beloningsbeleid consistent worden afgestemd op de duurzaamheidsdoelstellingen van de beheerder en de fondsen en moet het beheersen van duurzaamheidsrisico’s in het beloningsbeleid worden meegenomen. Amvest heeft dit als volgt geïmplementeerd:

  • voor alle Amvest-medewerkers is een deel van de variabele beloning afhankelijk van de uitvoering van de jaarlijkse portefeuilleplannen en het behalen van vooraf gedefinieerde doelstellingen. Portefeuilleplannen bevatten naast financiële doelstellingen ook niet-financiële doelstellingen op gebied van duurzaamheid;
  • het benchmarken van klanttevredenheid en duurzaamheid (GRESB) met geformuleerde doelstellingen maakt onderdeel uit van het beloningsbeleid;
  • het beloningsbeleid voorziet in een deels uitgestelde betaling van de variabele beloning voor sleutelmedewerkers, waaronder de fondsdirecteur en portfoliomanager van de fondsen;
  • het beloningsbeleid voorziet in de mogelijkheid om de toegekende en/of betaalde variabele beloning van sleutelmedewerkers (gedeeltelijk) terug te draaien of terug te vorderen, indien en voor zover de variabele beloning onder andere was gebaseerd op criteria die vervolgens onjuist bleken te zijn.

DE ONTWIKKELENDE WONINGFONDSMANAGER VAN NEDERLAND

Bij Amvest snijdt het mes aan twee kanten: als investment manager investeren we in de kwaliteit die we als ontwikkelaar realiseren. Dat is vrij uniek in Nederland. Wij investeren al vroegtijdig in de ontwikkeling van een gebied. Zo kunnen we al in het prille begin sturen. Niet alleen op de woongebouwen. Maar ook op aspecten als bereikbaarheid, veiligheid, voorzieningen en de kwaliteit van het openbaar gebied. Dit waarborgt een hoge kwaliteit van de woningen in onze fondsen en daarmee een goed rendement. En we blijven langdurig betrokken bij het vastgoed en de gebieden die we ontwikkelen. Dat geeft vertrouwen. Amvest Investment Management koopt ook vastgoed van andere partijen. Alleen de beste kwaliteit. Het resultaat? Tevreden bewoners en tevreden investeerders.

Eind 2020 is de omvang van de fondsen onder management circa 21.000 woningen met een waarde van ruim 5,7 miljard euro.

 

“De woonbeleving van mensen hangt nauw samen met de omgeving. Mensen huren of kopen geen huis, maar een fijne plek om te wonen. Daarom investeren wij ook in zaken als veiligheid, bereikbaarheid, voorzieningen en de kwaliteit van het openbaar gebied.”

Wim Wensing – Chief Investment Officer Amvest

 

De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de fondsen van Amvest

KERNACTIVITEITEN INVESTMENT MANAGEMENT

  • Het managen van woningbeleggingsfondsen en separate accounts.
  • Maatwerkoplossingen voor fonds-, portefeuille-, assetmanagement.
  • Het initiëren van nieuwe fondsen.

CONTACT