Amvest Living & Care Fund

Het Amvest Living & Care Fund investeert in zorgwoningen voor ouderen in Nederland. Samen met zorgondernemers ontwikkelen we vernieuwende zorgconcepten. Een fijn thuis voor ouderen met een zorgindicatie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Daarmee lopen we voorop in de markt.

KUNNEN WE NOG OUDER WORDEN ZONDER ZORG?

Het tekort aan woningen en zorg voor de oudere beroepsbevolking in Nederland is een grote uitdaging voor onze maatschappij. Hervormingen zouden gericht moeten zijn op het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Maar de hervormingen en het toenemende welvaartsniveau van ouderen zorgen er juist voor dat conventionele verzorgings- en verpleeghuizen minder aantrekkelijk worden.

SPECIALE ZORG, EEN GOED LEVEN VOOR IEDEREEN

Amvest bouwt en koopt zorgobjecten in heel Nederland. We richten ons hierbij op ouderen met een serieuze zorghulpvraag die niet langer zelfstandig kunnen wonen. Voor iedereen, ongeacht financiële draagkracht. Amvest werkt hierbij samen met gevestigde partners in de zorgsector, met een lange horizon. Samen met deze partners ontwikkelen we innovatieve, kleinschalige woonformats volgens een goed afgestemd concept, waarbij bewoners persoonlijke aandacht krijgen.

GRIP HOUDEN OP ZORGVASTGOED EN HOOGWAARDIGE ZORG

Binnen Amvest hebben we alle kennis die nodig is voor het ontwikkelen en aankopen van zorgobjecten. Dankzij ons actieve beheer kunnen we onze beleggers een stabiel rendement bieden. We zijn voortdurend op zoek naar passende nieuwe (ontwikkel)locaties. Van nieuwbouw tot gerichte renovatie. Op dit moment beleggen we in zorgconcepten in Het Gastenhuis, Zorggroep De Laren, Dagelijks Leven en Futura Zorg. Maar we staan open om nieuwe samenwerkingen toe te voegen aan deze concepten. Het resultaat is een intensieve samenwerking; een partnerschap, altijd met meerdere complexen.

DUURZAME EN SOCIALE OPBRENGSTEN

Het Amvest Living & Care Fund hanteert een brede strategie wat betreft duurzaamheid . We ontwikkelen energie-efficiënte zorgobjecten en realiseren een sociale impact door te beleggen in kleinschalige woonconcepten voor in de basis kwetsbare ouderen. Het uitgangspunt is een hoogwaardige woonomgeving. Het fonds kreeg in 2022 voor het derde jaar op rij de maximale vijf sterren in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

BELANGRIJKE ONDERWERPEN

In 2017 heeft Amvest voor het eerst een materialiteitsbeoordeling uitgevoerd op die ESG-onderwerpen (Environmental, Social & Governance, oftewel milieu, sociaal en goed bestuur) die het belangrijkst zijn voor onze interne en externe stakeholders. Het doel van deze beoordeling is om ons ESG-beleid af te stemmen op de verwachtingen van onze stakeholders en om onze impact op de economie, het milieu en mensen nog beter te beheren. Het resultaat van deze beoordeling is een materialiteitsmatrix.

In 2022 hebben we onze materialiteitsmatrix herzien door onderzoek te doen onder onze beleggers, vastgoedbeheerders, huurders, werknemers en ontwikkelaars. Dit onderzoek bevatte minder onderwerpen dan het onderzoek uit 2017. Samen met een duurzaamheidsadviseur selecteerden we 16 onderwerpen op basis van het ‘eigen huis op orde’-principe. Dit betreffen onderwerpen die we als essentieel zien voor onze bedrijfsstrategie. Voorbeelden zijn naleving van wet- en regelgeving, gezondheid van onze medewerkers, en aandeelhoudersrechten. Deze onderwerpen zijn per definitie belangrijk.

We vroegen de respondenten om een score te geven voor de mate van materialiteit voor Amvest als organisatie van in totaal 17 ESG-onderwerpen. De resultaten van dit materialiteitsonderzoek hebben we vertaald in een materialiteitsmatrix in lijn met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Uit de matrix blijkt welke materialiteit er door externe en interne stakeholders wordt toegekend aan alle onderwerpen die zijn onderzocht. De volgende onderwerpen werden gezien als het belangrijkst voor Amvest:

1. Nettonul: CO2-uitstoot, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie
2. Klimaatadaptatie: water, droogte
3. Klimaatadaptatie: oplossingen voor stedelijke warmteproblemen
4. Oplevering van voldoende hoogwaardige en betaalbare huurwoningen in het vrije segment voor mensen met een cruciaal beroep
5. Tegengaan van leegstand en beheersen van de bezettingsgraad
6. Duurzame en verantwoordelijke inkoop
7. Circulariteit: materialen en levenscycli
8. Creëren van economische waarde
9. Biodiversiteit en de natuur
10. Gezonde gebouwen

VERORDENING BETREFFENDE INFORMATIEVERSCHAFFING OVER DUURZAAMHEID IN DE FINANCIËLEDIENSTENSECTOR (SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION, SFDR)

Financiële marktdeelnemers zijn uit hoofde van de SFDR verplicht om aan te geven hoe zij omgaan met duurzaamheidsrisico’s en in detail te beschrijven wat de gevolgen zijn van hun aanpak (voor meer informatie, zie Beleggingsbeheer). Daarnaast bevat de verordening transparantievereisten op fondsniveau.

De verordening maakt hierbij onderscheid tussen:

 • fondsen die niet als duurzaam worden gepromoot (grijs);
 • fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten (lichtgroen);
 • fondsen die duurzame beleggingen als hun doelstelling hebben (donkergroen).

Het Amvest Living & Care Fund wordt gecategoriseerd als een lichtgroen fonds, dat de volgende ecologische en sociale kenmerken promoot:

Ecologische kenmerken

1. Beleggen in energie-efficiënte, toekomstbestendige objecten.
2. Verlagen van de CO2-uitstoot.

Sociale kenmerken

3. Zorgen voor een hoogwaardige woonomgeving.
4. Ons richten op het aanbieden van zorgvastgoed voor i) ouderen met een aanzienlijke zorgindicatie door somatische en/of psychogeriatrische beperkingen die niet langer zelfstandig kunnen wonen (verpleeghuiszorg); ii) mensen met fysieke of psychische beperkingen die niet zelfstandig kunnen wonen (gehandicaptenzorg); iii) mensen met een lichte tot matige zorgvraag, ongeacht of zij zelfstandig kunnen wonen of niet en iv) ouderen met diverse behoeften aan medische of persoonlijke zorg (begeleid wonen).

Deze kenmerken zijn onderdeel van de strategie van het fonds en de individuele aspecten, en komen terug in de belangrijkste prestatie-indicatoren (key performance indicators, KPI’s). Deze KPI’s worden vastgesteld en gemeten op fondsniveau. Voor iedere KPI die wordt bijgehouden en waarover wordt gerapporteerd is een doelstelling bepaald. De KPI’s en doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast.

De KPI’s die voor deze kenmerken zijn vastgesteld en die worden gemeten zijn:

Ecologische kenmerken

1. Samenstelling van de portefeuille wat betreft energielabels.
2. CO2-uitstoot van de objecten op het niveau van scope 1, 2 en 3.

Sociale kenmerken

3. Jaarlijkse huurderstevredenheidsscore over hun woning.
4. Samenstelling van de portefeuille wat betreft de vier verschillende gezondheidszorgsegmenten.

Voor meer informatie over de vastgestelde KPI’s, de resultaten van afgelopen jaar, de databronnen en de screeningscriteria verwijzen we naar het jaarlijkse duurzaamheidsverslag van het Amvest Living & Care Fund, en specifiek voor de SFDR naar de bijgevoegde duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing.

Het Amvest Living & Care Fund is gecategoriseerd als een artikel-8 product uit hoofde van de SFDR en promoot als dusdanig ecologische/sociale kenmerken (de ‘E’ en ‘S’). Hoewel het fonds duurzame beleggingen niet als beleggingsdoelstelling heeft, is het aandeel van duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling in de economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam kwalificeren 89%, en in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling 89%.

Als onderdeel van de vereisten ten aanzien van de informatieverschaffing uit hoofde van de SFDR publiceren we de volgende informatie over het Amvest Residential Core Fund op fondsniveau:

 • Precontractuele informatieverschaffing ten aanzien van een product dat E- en S-kenmerken promoot (‘artikel-8-document’): dit document bevat verplichte informatie ten aanzien van het product. Dit sjabloon staat niet op de website, maar is onderdeel van de PPM die beschikbaar is voor beleggers.
 • Informatieverschaffing inzake duurzaamheid (‘artikel-10-informatieverschaffing’): in dit sjabloon wordt op een gestructureerde en beknopte manier aanvullende informatie gegeven.

Hier vindt u de Amvest Living & Care Fund sustainability-gerelateerde disclosures.

CONTACT

KENMERKEN VAN HET FONDS

 • Nederlands vastgoedexploitatiefonds van zorgwoningen
 • Opgericht in 2013
 • Core beleggingsfonds
 • Twee investeerders, gesloten voor nieuwe toetreders
 • Vier zorgpartners met eigen formule: Dagelijks Leven, Het Gastenhuis, Zorggroep De Laren en Futura Zorg
 • 64 zorgcomplexen in beheer en 10 in ontwikkeling (voor 2020)