Amvest Residential Core Fund

Het Amvest Residential Core Fund is met recht ons vlaggenschip. Het fonds richt zich op duurzame eengezinswoningen en appartementen in het middensegment in de economisch sterke regio’s van ons land. Voornamelijk in en om de Randstad en de Brabantse stedenrij. De portfolio is met een gemiddelde leeftijd van negen jaar relatief jong.

REGIONALE FOCUS, BETAALBAARHEID

Het Amvest Residential Core Fund belegt in huurwoningen met gemiddelde huurprijzen in het vrije segment, in Nederland (met een huurbandbreedte van EUR 808 – 1.550 per maand, afhankelijk van de regio). Dit soort woningen zijn erg in trek bij Nederlandse gezinnen. Het fonds heeft een duidelijke strategie met een regionale focus. De portefeuille richt zich sterk op de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en op andere steden in de Randstad. Ook de sterkste steden buiten deze regio vallen binnen ons interessegebied, zoals Groningen, Zwolle en Maastricht. Dit zijn economisch aantrekkelijke plaatsen waar mensen graag willen wonen.

Het fonds streeft een acceptabel rendement na met een terughoudende inzet van vreemd vermogen. Het dynamische portefeuillebeleid zorgt voor een hoogwaardige en energie-efficiënte portefeuille. Hierdoor zijn de operationele kosten relatief laag. Het Amvest Residential Core Fund is open voor nieuwe beleggers.

‘GREEN STAR’ WAT BETREFT DUURZAAMHEID

The Amvest Residential Core Fund hanteert een actief ESG-beleid (Environmental, Social & Governance, oftewel milieu, sociaal en goed bestuur). Duurzaamheid in de breedste zin van het woord. We hebben concrete ESG-doelstellingen opgesteld op basis van gesprekken met huurders, beleggers, vastgoedbeheerders, ontwikkelaars en onze eigen medewerkers. Deze doelstellingen en andere niet-financiële criteria vormen vaste elementen van ons portefeuillebeheer. Het fonds behaalde in 2022 de maximale vijf sterren in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

BELANGRIJKE ONDERWERPEN

In 2017 heeft Amvest voor het eerst een materialiteitsbeoordeling uitgevoerd op die ESG-onderwerpen (Environmental, Social & Governance, oftewel milieu, sociaal en goed bestuur) die het belangrijkst zijn voor onze interne en externe stakeholders. Het doel van deze beoordeling is om ons ESG-beleid af te stemmen op de verwachtingen van onze stakeholders en om onze impact op de economie, het milieu en mensen nog beter te beheren. Het resultaat van deze beoordeling is een materialiteitsmatrix.

In 2022 hebben we onze materialiteitsmatrix herzien door onderzoek te doen onder onze beleggers, vastgoedbeheerders, huurders, werknemers en ontwikkelaars. Dit onderzoek bevatte minder onderwerpen dan het onderzoek uit 2017. Samen met een duurzaamheidsadviseur selecteerden we 16 onderwerpen op basis van het ‘eigen huis op orde’-principe. Dit betreffen onderwerpen die we als essentieel zien voor onze bedrijfsstrategie. Voorbeelden zijn naleving van wet- en regelgeving, gezondheid van onze medewerkers, en aandeelhoudersrechten. Deze onderwerpen zijn per definitie belangrijk.

We vroegen de respondenten om een score te geven voor de mate van materialiteit voor Amvest als organisatie van in totaal 17 ESG-onderwerpen. De resultaten van dit materialiteitsonderzoek hebben we vertaald in een materialiteitsmatrix in lijn met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Uit de matrix blijkt welke materialiteit er door externe en interne stakeholders wordt toegekend aan alle onderwerpen die zijn onderzocht. De volgende onderwerpen werden gezien als het belangrijkst voor Amvest:

1. Nettonul: CO2-uitstoot, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie
2. Klimaatadaptatie: water, droogte
3. Klimaatadaptatie: oplossingen voor stedelijke warmteproblemen
4. Oplevering van voldoende hoogwaardige en betaalbare huurwoningen in het vrije segment voor mensen met een cruciaal beroep
5. Tegengaan van leegstand en beheersen van de bezettingsgraad
6. Duurzame en verantwoordelijke inkoop
7. Circulariteit: materialen en levenscycli
8. Creëren van economische waarde
9. Biodiversiteit en de natuur
10. Gezonde gebouwen

VERORDENING BETREFFENDE INFORMATIEVERSCHAFFING OVER DUURZAAMHEID IN DE FINANCIËLEDIENSTENSECTOR (SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION, SFDR)

Financiële marktdeelnemers zijn uit hoofde van de SFDR verplicht om aan te geven hoe zij omgaan met duurzaamheidsrisico’s en in detail te beschrijven wat de gevolgen zijn van hun aanpak (voor meer informatie, zie Beleggingsbeheer). Daarnaast bevat de verordening transparantievereisten op fondsniveau.

De verordening maakt hierbij onderscheid tussen:

 • fondsen die niet als duurzaam worden gepromoot (grijs);
 • fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten (lichtgroen);
 • fondsen die duurzame beleggingen als hun doelstelling hebben (donkergroen).

Het Amvest Residential Core Fund wordt gecategoriseerd als een lichtgroen fonds, dat de volgende ecologische en sociale kenmerken promoot:

Ecologische kenmerken

1. Beleggen in energie-efficiënte woningen/toekomstbestendige woningen.
2. Verlagen van de CO2-uitstoot.

Sociale kenmerken

3. Zorgen voor een hoogwaardige woonomgeving.
4. Beleggen van betaalbare/bereikbare woningen.

Deze kenmerken zijn onderdeel van de strategie van het fonds en de individuele aspecten, en komen terug in de belangrijkste prestatie-indicatoren (key performance indicators, KPI’s). Deze KPI’s worden vastgesteld en gemeten op fondsniveau. Voor iedere KPI die wordt bijgehouden en waarover wordt gerapporteerd is een doelstelling bepaald. De KPI’s en doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast.

De KPI’s die voor deze kenmerken zijn vastgesteld en die worden gemeten zijn:

Ecologische kenmerken

1. Samenstelling van de portefeuille wat betreft energielabels.
2. CO2-uitstoot van de objecten op het niveau van scope 1, 2 en 3.

Sociale kenmerken

3. Jaarlijkse huurderstevredenheidsscore over hun woning.
4. Percentage betaalbare/bereikbare woningen.

Voor meer informatie over de vastgestelde KPI’s, de resultaten van afgelopen jaar, de databronnen en de screeningscriteria verwijzen we naar het jaarlijkse duurzaamheidsverslag van het Amvest Residential Core Fund, en specifiek voor de SFDR naar de bijgevoegde duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing.

Het Amvest Residential Core Fund is gecategoriseerd als een artikel-8 product uit hoofde van de SFDR en promoot als dusdanig ecologische/sociale kenmerken (de ‘E’ en ‘S’). Hoewel het fonds duurzame beleggingen niet als beleggingsdoelstelling heeft, is het aandeel van duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling in de economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam kwalificeren 63%, en in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling 65%.

Als onderdeel van de vereisten ten aanzien van de informatieverschaffing uit hoofde van de SFDR publiceren we de volgende informatie over het Amvest Residential Core Fund op fondsniveau:

 • Precontractuele informatieverschaffing ten aanzien van een product dat E- en S-kenmerken promoot (‘artikel-8-document’): dit document bevat verplichte informatie ten aanzien van het product. Dit sjabloon staat niet op de website, maar is onderdeel van de PPM die beschikbaar is voor beleggers.
 • Informatieverschaffing inzake duurzaamheid (‘artikel-10-informatieverschaffing’): in dit sjabloon wordt op een gestructureerde en beknopte manier aanvullende informatie gegeven.

EEN HOOGWAARDIGE PIJPLIJN

Amvest is niet alleen maar een fondsbeheerder. We ontwikkelen ook woningen in het middensegment. Het Amvest Residential Core Fund heeft het recht om huurwoningen die door Amvest worden ontwikkeld als eerste te weigeren. Hierdoor is het fonds zeker gesteld van een hoogwaardige pijplijn van nieuwe objecten voor de lange termijn, in lijn met de beleggingsstrategie van het fonds. Het fonds koopt ook woningen van andere ontwikkelaars.

TOEGEWIJDE FONDSTEAMS

Een toonaangevende fondsbeheerder en een ervaren en toegewijd team gaan hand in hand. Onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van het fonds wordt ieder fonds bij Amvest aangestuurd door een gedreven portefeuillebeheerder en ondersteund door een team van vermogens- en technische beheerders. Zij onderhouden nauwe contacten met aannemers, vastgoedbeheerders en huurders via het huurdersplatform van Amvest en via diverse huurdersverenigingen. Het team wordt ondersteund door een gespecialiseerde en efficiënte backoffice.

Hier vindt u de Amvest Residential Core Fund sustainability-gerelateerde disclosures.

CONTACT

KENMERKEN VAN HET FONDS

 • Fonds voor gemene rekening
 • Open ended, huidige looptijd tot 2026
 • Core beleggingsfonds
 • Laag risico en stabiel dividend
 • Open voor nieuwe investeerders
 • Right of first refusal op door Amvest ontwikkelde huurwoningen
 • Aantal woningen: 10.001 / Euro 3 mld (ultimo 2020-Q1)
 • Gecommitteerde pijplijn: 3.177 woningen / Euro 956 mln (ultimo 2018)
SELECTIE UIT ONZE PORTEFEUILLE