Hoogwaardig wonen rond OV-knooppunten

22 juni 2021

Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing presenteert vandaag een omvangrijk en ambitieus investeringsplan voor woningbouw en OV. Het plan betekent ook een stevige impuls voor economisch herstel inclusief werkgelegenheid en de klimaatdoelstellingen. Een publiek/private samenwerking wil tot 2040 142 miljard euro investeren in een combinatie van woningbouw op veertien grootschalige integrale gebiedsontwikkelingen met hoogwaardig openbaar vervoer. De kern van dit financieel onderbouwde voorstel is dat met een rijksbijdrage van ongeveer één miljard euro per jaar er niet alleen 450.000  woningen bijkomen maar er ook een schaalsprong op het gebied van openbaar vervoer wordt gerealiseerd. Dit programma vormt een uitwerking van de eerder door een groot aantal partijen gepresenteerde Actieagenda Wonen.

Integrale gebiedsontwikkeling

In het kader van de Nationale Omgevingsvisie heeft de rijksoverheid samen met de regio’s met het hoogste woningtekort veertien grote woningbouwlocaties/integrale gebiedsontwikkelingen geïdentificeerd. Het gaat om de metropoolregio Amsterdam, Breda, Tilburg en Den Bosch, de  Zuidelijke Randstad, Groningen, regio Arnhem/Nijmegen, Utrecht, Eindhoven en Zwolle.

Op deze plekken moet er meer regie komen als het gaat om de realisatie van goeddeels betaalbare woningbouw en bereikbaarheid. Deze deels ook aan de randen van de steden gelegen woningbouwlocaties (MRA West, MRA Oost, Utrecht Zuid-West) kunnen alleen worden gerealiseerd met een goede openbaarvervoer ontsluiting. Het gaat daarbij om investeringen in een schaalsprong van het openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van de binnenring metro Amsterdam, HOV-ontsluiting CID/Binckhorst, verlengen Noord-Zuidlijn tot Schiphol/Hoofddorp, HOV-ontsluiting Rotterdam Oost en hoogwaardig OV Utrecht.

Financiële onderbouwing

Inmiddels zijn voor elk van de genoemde veertien locaties integrale ontwikkelingsvisies en uitvoeringsplannen. In veel gevallen is ook al gestart met de eerste bouwactiviteiten. Voor elk van de gebieden is recent een integrale business case opgesteld door gespecialiseerde onderzoekbureaus (Rebel Group, Decisio, Fakton en Stadkwadraat). De business cases maken systematisch inzichtelijk hoe de bekostiging van de locaties eruitziet: wat kost de ontwikkeling, welke opbrengsten staan daartegenover, welke bijdragen leveren private partijen.

Uit deze business cases blijkt dat de ontwikkeling van de veertien gebieden vraagt om een totaal investeringsvolume van 142 miljard euro. Het overgrote deel 109 miljard komt uit de private sector en gaan vooral over woningen en overig vastgoed. De publieke investeringen van 33 miljard zijn nodig voor infrastructurele ingrepen, gebiedsontwikkeling en grondexploitatiekosten. Hiervan is inmiddels 13 miljard gedekt. Verdeeld over de periode tot en met 2040 vraagt dit om een jaarlijkse rijksbijdrage van één miljard om het te kunnen realiseren. Om de plannen financieel te realiseren zijn verder continuering van de Woningbouwimpuls en de afschaffing van de verhuurderheffing onmisbaar in combinatie met afdwingbare prestatieafspraken.

Voor meer informatie over de plannen en de precieze aanduiding van de veertien gebiedsontwikkelingen:

http://forum-sv.nl/investeringsprogramma/

Forum voor Stedelijke Vernieuwing

Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing is een platform van en voor bij de ontwikkeling van stedelijke gebieden betrokken publieke en private partijen.

http://forum-sv.nl/